U sklopu projekta „Znanjem do uspjeha“  financiranog iz Europskog socijalnog fonda, Udruga ENTER i Udruga BONSAI iz Dubrovnika organiziraju edukaciju o EU fondovima, primijenjenu IT edukaciju u svrhu uspješnog popunjavanja dokumentacije vezane uz EU projekte te edukaciju o menadžmentu volontera na čijem doprinosu se zasniva rad mnogih udruga.

Cilj edukacija je ojačati kapacitete lokalnih udruga iz Dubrovačko-neretvanske županije za prijavljivanje projektnih prijedloga na EU fondove, osobito Europski socijalni fond te upravljanje volonterima.

Ishod edukacije biti će baza projekata (project pipeline) – svaka udruga će tijekom edukacije izraditi 3 logičke matrice temeljem kojih će moći prijaviti projekte na nadolazeće natječaje. Tijekom edukacije kombinirati će se predavanja, vježbe i on-line konzultacije.

Edukacije će se održati u Dubrovniku u popodnevnim satima i biti će organizirane u tri modula prema slijedećem rasporedu:

 Modul 1: 26.02. – 01.03.2015. (predavanje i vježbe)

 Modul 2: 12.03. – 15.03.2015. (predavanje i vježbe)

 Modul 3: 23.03. – 28.04.2015. (predavanje i vježbe); 13.04.- 26.04.2015. (on-line konzultacije)

 Modul 4: 3.3. – 5.3.2015. (predavanje i vježbe)

 Modul 5: 19.3. – 21.3.2015. (predavanje i vježbe)

 Sadržaj modula 1: predstavljanje mogućnosti za financiranje projektnih ideja iz EU i  nacionalnih fondova, upravljanje projektnim ciklusom (PCM), stablo problema, stablo ciljeva,  identifikacija dionika, odabir strategije, gantogram/vremenik, izrada logičke matrice (vertikalna  logika projekta, indikatori, sredstva provjere, pretpostavke, preduvjeti i rizici), proračun, natječajna dokumentacija, sadržaj obrasca A i obrasca B, dinamika i način plaćanja – predavanja i vježbe

Sadržaj modula 2: implementacija projekata (zajednička nacionalna pravila (ZNP), financijsko i narativno izvještavanje, upravljanje dokumentima, PDV, realokacije, notifikacije i addendumi, javna nabava, pravila vidljivosti i komunikacije – predavanja i vježbe

Sadržaj modula 3: ispunjavanje obrasca  A – web aplikacija/Internet, ispunjavanje obrasca B – Word te proračun i izvještavanje (MIS/Excel).

Sadržaj modula 4: planiranje volonterskog prograna, opis posla volonterskog koorodinatora, izrada opisa posla volontera, pronalaženje volontera , selekcija i uključivanje volontera

Sadržaj modula 5: orijentacija i trening volontera, potvrda o kompetencijama stečenim kroz volontiranje, supervizija i praćenje, nagrađivanje volontera, evaluacija programa i rada volontera

Uvjeti za prijavu:

  1. Da je udruga registrirana najmanje godinu dana prije početka edukacije
  2. Da je udruga registrirana u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
  3. Maksimalno dva polaznika po udruzi

Prednost će imati udruge sa sjedištima i/ili djelovanjem van urbanih središta županije. Sudionicima će biti podmireni putni troškovi ukoliko su od mjesta održavanja edukacije (Dubrovnik) udaljeni više od 30 km.

Popunjeni prijavni obrazac  pošaljite na srnanic@gmail.com najkasnije do 08.02.2015. godine. Detaljne informacije o odabiru polaznika dostaviti ćemo vam najkasnije do 12.02.2015. godine zajedno s detaljnim programom rada.

Prijavni obrazac u PDF formatu preuzmite na linku: Prijavni obrazac za edukaciju o EU fondovima i menadžmentu volontera

Za sva dodatna pitanja stojimo vam na raspolaganju!

Srđan Nanić

Voditelj projekta

Udruga za promicanje informatike i sporta ENTER

esf Enter i Bonsai                   Strukturni_i_investicijski_fondovi logo

 

 

 Fotografija u naslovnici preuzeta s http://www.forzanibusinesscoaching.com/