Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( ″Narodne novine″ broj 88/2001 i 11/2002), Skupština Udruge za razvoj civilnog društva BONSAI , održana 25.03. 2014. godine, donijela je

STATUT

UDRUGE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA BONSAI

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai je neprofitna, nestranačka i nevladina udruga koja djeluje u smjeru promicanja aktivne građanske participacije kroz volonterstvo, edukaciju, kreativni razvoj i rad za opće dobro. Udruga je osnovana 2008. u Dubrovniku te djeluje na području Grada Dubrovnika  i šire gradske regije.

Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai svojim djelovanjem želi doprinijeti izgradnji otvorenog, odgovornog i poticajnog društva svjesnog potreba svih svojih članova, koje potiče kulturu kritičkog promišljanja, uvažava bogatstvo različitosti te omogućuje svakom pojedincu neometan razvitak vlastitih potencijala.

I

OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu sjedišta, o zastupanju; o ciljevima te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge za razvoj civilnog društva BONSAI; o članstvu i članarini; pravima i obavezama članova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge za razvoj civilnog društva BONSAI, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti, načinu stjecanja imovine; prestanku postojanja te postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge za razvoj civilnog društva BONSAI.

Članak 2.

Naziv udruge je: Udruga za razvoj civilnog društva BONSAI

Skraćeni naziv udruge je: Udruga BONSAI.

Sjedište udruge je: Vinogradarska 1, 20236 Mokošica.

Adresa udruge je: P.P.247, Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik.

Članak 3.

Udruga za razvoj civilnog društva BONSAI je udruga registrirana pri Uredu državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji . Udruga za razvoj civilnog društva BONSAI(u nastavku teksta Udruga) je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je: okruglog oblika 3×3 cm sa stiliziranim stablom i nazivom bonsai dok je uokolo njega ispisano u kružnom obliku Udruga BONSAI DUBROVNIK.

Članak 5.

Udrugu zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II

CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 6.

Udruga djeluje u skladu s principima:

solidarnosti,

tolerancije i uvažavanja,

aktivnog sudjelovanja,

društvene kohezije,

socijalne održivosti,

ekološke održivosti,

miroljubivosti,

i pro-aktivnosti.

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

– razvijati i provoditi usluge programa Volonterskog centra

– potaknuti građane, a napose mlade, na aktivno uključivanje u život lokalne zajednice

– ojačati organizacijske kapacitete udruga civilnog društva na ciljanom području Udruge

– potaknuti i facilitirati umrežavanje udruga civilnog društva i drugih dionika

– doprinijeti unaprjeđenju javnih politika vezanih za volonterstvo, socijalna pitanja, civilno društvo i  mlade

– podići svijest građana, a napose mladih, o vrijednostima Udruge

Članak 8.

Djelatnosti Udruge su:

– informiranje javnosti a napose ciljnih skupina, o programima, ciljevima i vrijednostima Udruge

– organiziranje programa neformalnog obrazovanja i edukacije za ciljne skupine

– organiziranje događanja u svrhu savjetovanja o volonterstvu, edukacije i promocije volonterstva

– periodično organiziranje kulturno- umjetničkih događanja

– aktivno sudjelovanje u donošenju odluka vezanih za programe i ciljeve Udruge na svim razninama državne uprave

 

Članak 9.

Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, poimence:

– pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,

– javnim priopćavanjem.

Iznimno sjednice određenih tijela mogu biti zatvorene, posebice kad se raspravlja o osobnim podacima za pojedine članove, a koji bi tim članovima mogli nanijeti moralnu i materijalnu štetu.

III

ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba i pravna osoba.

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Udruge.

Članak 12.

Skupština Udruge određuje godišnji iznos članarine.

Članak 13.

Prava i obveze članova su:

– birati i biti biran u tijela Udruge,

– bavljenje aktivnostima Udruge,

– sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

– djelovanje u skladu s vrijednostima Udruge

– čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza

– plaćanje članarine do kraja godine za tekuću godinu


Članak 14.

U Udruzi se posebna pažnja posvećuje volontiranju.

Volonteri su osobe koje dobrovoljno ulažu svoje vrijeme, trud, znanje i vještine u aktivnosti Udruge za opću dobrobit ili dobrobit druge osobe, bez postojanja uvjeta isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje.

U odnosu na volontiranje neposredno se primjenjuju odredbe zakona o volonterstvu i ovoga Statuta.

 Članak 15.

Članstvo u Udruzi prestaje:

– dragovoljnim istupom

– neplaćanjem članarine

– isključenjem

 

Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko ni nakon pismene opomene ne plati dospjelu članarinu.

Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 16.

Udruga se može udružiti u saveze udruga i u međunarodne udruge.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.


IV

TIJELA UDRUGE

Članak 17

Tijela udruge su:

– Skupština

– Upravni odbor

– Nadzorni odbor

– predsjednik i dopredsjednik

– tajnik

SKUPŠTINA

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom.

Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Udruge.

Skupštinu saziva predsjednik  prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.
Izvanrednu sjednicu Skupštine može sazvati i Upravni odbor, Nadzorni odbor ili1/3 članova.

Članak 19.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine. Izborna sjednica Skupštine održava se jednom u dvije godine.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 20.

Radom Skupštine rukovodi Upravni odbor, koji na godišnjoj Skupštini podnosi izvješće o radu i poslovanju, te predlaže smjernice rada za iduće razdoblje. Skupštini predsjedava predsjednik Udruge. U odsutnosti predsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije određena posebna većina.

Članak 22.

Skupština udruge:

– utvrđuje politiku razvitka Udruge,

– donosi Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,

– donosi financijski plan

– donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge

– donosi odluku o broju članova i sastavu Upravnog odbora Udruge,

– bira i razrješuje dužnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge te predsjednika Nadzornog odbora,

– bira i razrješuje članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora,

– razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

– razmatra i usvaja program rada Udruge,

– daje smjernice za rad Udruge,

– odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

– odlučuje o prestanku rada Udruge,

– obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Članak 23.

Skupština može razriješiti članove Upravnog odbora i Nadzornog odbora prije isteka mandata na koji su izabrani zbog neaktivnosti tih tijela ili neodržavanja sjednica i to u cijelosti ili samo pojedine članove. Ukoliko razrješava cijeli Upravni odbor ili Nadzorni odbor, Skupština bira novi s punim mandatom, a ukoliko razrješava samo pojedine članove bira nove članove kojima mandat traje do isteka mandata Upravnog odbora ili Nadzornog odbora u koji su birani.

UPRAVNI ODBOR

Članak 24.

Upravni odbor je izvršno tijelo Udruge do pet članova. Članove Upravnog odbora bira Skupština dijelom iz reda svojih članova, a dijelom iz reda uglednih članova zajednice koji mogu dati doprinos u radu Udruge.
Članovi Upravnog odbora po funkciji su predsjednik, dopredsjednik i tajnik Udruge.

Sjednicu Upravnog odbora priprema, saziva i vodi predsjednik Udruge ili u slučaju njegove odsutnosti dopredsjednik ili  tajnik Udruge.

Mandat članova Upravnog odbora kao i mandat predsjednika, dopredsjednika i tajnika, traje 2 godine, nakon isteka kojih mogu biti ponovo izabrani.

Članak 25.

Upravni odbor u okviru svojih zadataka i ovlaštenja:

–        priprema i utvrđuje prijedlog Statuta, njegove izmjene i dopune, te financijski plan Udruge

–       utvrđuje prijedlog programa rada

–        odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge,

–       brine o izvršavanju odluke Skupštine,

–        rukovodi i usmjerava rad Udruge između dviju Skupština,

–        upravlja imovinom Udruge

–       oblikuje po potrebi stalna i povremena stručna tijela i imenuje predsjednika i članove tih tijela,

–        vodi brigu o zakonitom i ispravnom financijsko-materijalnom poslovanju,

–       donosi odluke o sklapanju Ugovora o radu.
Upravni odbor je odgovoran za svoj kao i sveukupni rad Udruge.

NADZORNI ODBOR

Članak 26.

Nadzorni odbor je tijelo Udruge koje ima 3 člana.
Predsjednika Nadzornog odbora i članove bira Skupština na vrijeme od jedne godine iz reda svojih članova  i lokalne zajednice. Za člana Nadzornog odbora ne može biti biran predsjednik Udruge kao ni članovi Upravnog odbora. Nadzorni odbor smije prisustvovati  sastancima Upravnog odbora.
Nadzorni odbor brine o pravilnoj primjeni Statuta i pravilnika, kontrolira materijalno-financijsko poslovanje te nadzire rad Udruge i o tome podnosi izvještaj Skupštini.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova.

PREDSJEDNIK

Članak 27.

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik Udruge.

Predsjednika Udruge bira Skupština Udruge na mandat od 2 godine.

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu i organizira izvršavanje njezinih zadataka, predsjedava sjednicama Upravnog odbora i izvršava njegove odluke, te sastavlja godišnji izvještaj o radu Udruge.

Članak 28.

Predsjednik:

– zastupa i predstavlja Udrugu,

– saziva sastanke Upravnog odbora i Skupštine,

– rukovodi radom Upravnog odbora,

– predsjedava radom Skupštine,

– priprema prijedlog programa rada koji se podnosi Upravnom odboru na utvrđivanje i Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

– osigurava izvršenje usvojenog programa rada i provedbu odluka Skupštine Udruge,

– podnosi izvješće o radu Udruge Upravnom odboru i Skupštini Udruge,

– brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

– donosi odluke o isključenju člana iz Udruge,

– obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

-za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

-predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o radu Udruge.

– predsjednik, prema potrebi, može izvršenje poslova povjeriti i drugim članovima Udruge.

 

 

DOPREDSJEDNIK

Članak 29.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik. Odredbe o izboru predsjednika primjenjuju se i na izbor dopredsjednika. Dopredsjednik zastupa i predstavlja Udrugu. Mandat dopredsjednika traje 2 godine.

TAJNIK

Članak 30.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi. Tajnik zastupa i predstavlja Udrugu.

Tajnik Udruge, pored ostalih poslova, vodi Registar članova.

V

IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 31.

Imovinu Udruge čine:

– novčana sredstva,

– pokretne stvari,

– nekretnine,

– druga imovinska prava.

Članak 32.

Udruga stječe imovinu:

– od dobrovoljnih priloga i darova,

– od prihoda od obavljanja djelatnosti dopuštenih zakonom i Statutom Udruge

– od dotacija iz proračuna,

– od članarine,

– iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 33.

Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju predsjednik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 34.

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti udruzi sukladne djelatnosti. Odluku o izboru udruge kojoj će pripasti imovina udruga donosi Skupština. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

Arhivsko gradivo predat će se nadležnom državnom arhivu u skladu sa zakonom i drugim propisima o arhivskom gradivu i arhivima.

VII

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave.

Članak 36.

Pojmovi korišteni u ovom Statutu koji imaju rodni značaj bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

 

Članak 37.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut od 20. kolovoza  2013. godine.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge.

 

Tumačenje drugih akata Udruge daje predsjednik Udruge.

U Dubrovniku,. 25.03.2014. godine

Predsjednik Udruge

Nikolina Zore